Enligt §27 i stadgarna får inte bostadsrättshavaren utan styrelsens tillstånd utföra åtgärda i lägenheten som innefattar

1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
3. installation eller ändring av anordning för ventilation, eller
4. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, vid upplåtelse av mark, göra ingrepp under markytan som kan medföra skador på försörjningsanläggningar.

Om ändringar som dessa önskas göras ska bostadsrättshavaren lämna in en skriftlig ansökan om tillstånd till styrelsen. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Se blankett nedan.

Bostadsrättshavaren ska även informera styrelsen om renoveringar, så som men inte begränsat till köks-och badrumsrenoveringar, förändring av planlösning eller liknande.